INTEGRITETSPOLICY

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Soft Ekonomi & Managemant AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen www.softekonomi.se samt våra tjänster.
Denna integritetspolicy gäller för både alla som använder webbplatsen www.softekonomi.se samt våra eller våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Soft Ekonomi & Management AB med organisationsnummer 556966-8212 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om tjänster godkänner du och samtycker till att Soft Ekonomi & Management AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Soft Ekonomi & Management AB. I sådant fall kommer Soft Ekonomi & Management AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper tjänster från Soft Ekonomi & Management AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Soft Ekonomi & Management AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Soft Ekonomi & Management AB kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Soft Ekonomi & Management AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Soft Ekonomi & Management AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på www.softekonomi.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster.

HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt kundsystem.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Soft Ekonomi & Management AB bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Soft Ekonomi & Management AB sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Soft Ekonomi & Management AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Soft Ekonomi & Management ABs rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Soft Ekonomi & Management AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda tjänster. Du ser våra aktuella samarbetspartners på www.softekonomi.se.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Soft Ekonomi & Management ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Soft Ekonomi & Management AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Soft Ekonomi & Management AB säkerställer att det föreligger en passande skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Soft Ekonomi & Management AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Soft Ekonomi & Management AB är skyldiga att följa Soft Ekonomi & Management ABs regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

SOFT EKONOMI & MANAGEMENT AB SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Det kan uppstå tillfällen där Soft Ekonomi & Management AB inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Soft Ekonomi & Management AB personuppgifter enligt de instruktioner Soft Ekonomi & Management AB fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Soft Ekonomi & Management AB kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Soft Ekonomi & Management AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Soft Ekonomi & Management AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION

Soft Ekonomi & Management AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@softekonomi.se eller Soft Ekonomi & Management AB, Box 1132, 131 52 Nacka Strand.